Algemene Vergadering

Algemene Vergadering


De  A.V. bestaat uit de leden van de raad van bestuur én minstens één niet-bestuurslid.


Een gewone  jaarlijkse A.V. wordt jaarlijks bijeen geroepen in januari of februari.


Zij is bevoegd voor (1) de goedkeuring van de jaarrekeningen, (2) opmaak van de begroting, (3) aanstellen en ontslaan van commissarissen, (4) kwijting van de verantwoordelijkheid van de bestuurders en commissarissen en (5) benoemen of ontslaan van bestuurders.


Een buitengewone A.V. kan worden samengeroepen als de noodzaak hiervoor bestaat of voor wijziging van artikels, naam, zetel, boekingsjaar of ontbinding van de vzw.


De oproeping gebeurt schriftelijk, één week voor de vergadering en is ondertekend door de voorzitter en de secretaris (of twee bestuurders). Deze oproeping bevat plaats, dag en uur en de agendapunten die besproken worden.


Geldige besluiten worden genomen bij gewone meerderheid (gewone A.V.) of 2/3 meerderheid (buitengewone A.V.).


Alle wijzigingen worden door de secretaris neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel (in Dendermonde) die zorgt voor de publicatie (Bijlagen in het Belgische Staatsblad) of inschrijving (bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen).